Kortverhaal: Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Tussenbalans van de inzichten in 2023, als toegankelijke 'scrolly' voor bestuurders.

Kortverhaal: hoofdlijnen Deltaprogramma

De voortgang van het Deltaprogramma verwoord en verbeeld in bestuurlijke hoofdlijnen.

Kortverhaal: Vitaal Gelders Platteland

Inbreng van Gelderse natuurorganisaties voor het Gelders Programma Landelijk Gebied.

Kortverhaal: duurzame landbouw

De kern van nieuw kabinetsbeleid overzichtelijk samengevat voor verschillende landbouwsectoren, in opdracht van het ministerie van LNV.

Eetplan voor de planeet

Brochure voor WWF over duurzame voedselvoorziening, op basis van onderzoeksresultaten.

Kortverhaal: Deltaprogramma IJsselmeergebied

Bestuurlijke hoofdlijnen van de watervraagstukken in het IJsselmeergebied

Verhaal van het Sediment

Toegankelijk rapport over de sedimenttransport in de grote rivieren en de invloed daarvan op waterveiligheid, natuur en gebruik.
 

Ruimte voor Levende Rivieren

Visie op de natuur van onze rivieren, in opdracht van Wereld Natuur Fonds

Deltaprogramma 2019: Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering

Het jaarlijkse voortgangsrapport van de Deltacommissaris voor de Tweede Kamer.

Windmolens en schelpdierbanken

Uitnodiging voor samenwerking met energiebedrijven, in opdracht van Wereld Natuur Fonds en ARK

Beeldend kunstnaar Anna Hulzink

Het werk van Anna Hulzink van 5 tot 65 jaar.

Waterbeschikbaarheid op de hoge zandgronden

Notitie voor bestuurders over zuinig en slim omgaan met zoetwater, in opdracht van provincie Gelderland.

De Breul. Laat zien wat je kan!

Boekje voor leraren en leerlingen van De Breul, over de gezamenlijke waarden van de school.

Werk aan de grote wateren. Op weg naar duurzaam beheer en ecologische kwaliteit

Vouwbrochure voor Rijkswaterstaat over de nieuwe ambitie voor duurzaam waterbeheer.

Deltaprogramma 2017

Het jaarlijkse voortgangsrapport over het Deltaprogramma aan de Tweede Kamer, in opdracht van Staf Deltacommissaris.

Samen werken aan een veilige en mooie Maas

Regionaal voorstel voor rivierverruiming, voor het Deltaprogramma Maas.

Programma Eems-Dollard 2050

Meerjarig adaptief programma voor ecologische verbetering. Voor provincie Groningen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Brandveilig leven

Bundel wetenschappelijke artikelen over gedragsverandering en brandveiligheid. Voor de Wetenschappelijke Raad Brandweer.

Schrijven voor de lezer

Schrijftrainingen voor onder meer Rijkswaterstaat, Stichting Wateropleidingen en HKV|lijn in water.

Blauw goud

Artikel 'Druk onder de grond' over de structuurvisie ondergrond. Voor het magazine Blauw goud van Vitens.

Brochure Ons Water in Nederland

Brochure over het nieuwe Nationaal Waterplan dat in de eerste helft van 2015 ter visie ligt. Voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Deltaprogramma 2015, Werk aan de delta

Beslissingen over waterveiligheid en zoetwater in Nederland. Voor Staf Deltacommissaris.

Voordelta, een bijzondere zee

Publieksfolder over spelregels in de Voordelta. Voor Provincie Zeeland.

Natuurwinstplan Grote Wateren

Rapport over een nieuwe manier van denken over natuurherstel in de grote wateren, in opdracht van RVO.

Eems-Dollard 2050

De stand van zaken in 2022: nieuwe inzichten, voortgang van de projecten en de effectiviteit voor de doelen

Ontwerp Delta.NL

Kan het landschap meer kwaliteit krijgen bij de uitvoering van het Deltaprogramma? Het boek geeft antwoord met 14 essays en 52 ontwerpen (eindredactie).

Overstromingsrisicobeheerplannen voor Rijn, Maas, Schelde en Eems (ontwerp)

Doelen en maatregelen voor het beheersen van overstromingsrisico's in Nederland. Voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Helder & Productief

Voorstellen voor ecologische verbetering van het Eems-estuarium. Voor het Programma Naar een Rijke Waddenzee.

Afbakening Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Notitie reikwijdte en detailniveau. Voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Bestuurlijke balans in het waterbeheer

Advies over evenwicht en tegenwicht in het waterbeheer. Voor de Advies-commissie Water.

RRAAM Consultatienotitie

Consultatienotitie over de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer. Voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Crabbehof Veelzijdig, Ondernemend, Vitaal

Toekomstvisie voor de jarenzestigwijk Crabbehof. Voor gemeente Dordrecht en p2projectmanagement.

SORscience@RIVM

Symposiumboek over de resultaten van vier jaar strategisch onderzoek. Voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Puzzelen met terreinbeheer

Visie op het terreinbeheer. Voor Staatsbosbeheer.

Het water weet de weg

Inaugurele rede prof. Jonkman. Redactie voor de TU Delft.

Veiligheid bieden, veiligheid krijgen

Aanbevelingen voor oliebestrijding in de Waddenzee. Voor de Waddenvereniging, Groningen Seaports en Rijkswaterstaat.

Vlietpolder

Boekje over de waterkwaliteit in het veenweidegebied. Voor Hoogheemraadschap van Rijnland.

RWS Vastgoed

Interne brochure over een nieuwe vastgoedvisie van Rijkswaterstaat. Voor Rijkswaterstaat.

Handleiding Gezonde School

Handleiding voor gezondheidsbevordering op basisscholen. Voor het RIVM.

Te droog of te nat, ‘t is altijd wat

Interviews met tien Nederlanders over hun ervaringen met watertekort en wateroverlast. Voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Trekvissen in de Maas

Publieksfolder over maatregelen voor trekvissen in de Maas. Voor de Internationale Maascommissie.

Dans met de zee

Brochure over duurzaam leven in laag-
Nederland. Voor Staatsbosbeheer.

Angerenstein, van landgoed tot woonwijk

Boek over de geschiedenis van een Arnhemse woonwijk. Voor Stichting Wijkbelangen Angerenstein, uitgeverij Stichting Matrijs.

Pannerdensch Kanaal, 300 jaar verbinding

Publieksfolder over het driehonderd jarige bestaan van het kanaal. Voor Rijkswaterstaat.

Stadshavens Rotterdam, creating on the edge

Brochure over de toekomst van de Rotterdamse stadshavens. Voor projectbureau Stadshavens Rotterdam.

Koester de Oosterschelde

Publieksfolder over de waarden van de
Oosterschelde. Voor Nationaal Park Oosterschelde.

70 vragen over rouw

Vragen en antwoorden over rouw bij verlies van een dierbare. Voor de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding.

Rivieren verbinden regio's

Interviews met bestuurders in het rivieren-gebied. Voor Deltaprogramma Rivieren.

Slagvaardige aanpak wateropgave

Fictief dagboekje over een slagvaardige aanpak van de wateropgave. Voor Dienst Landelijk Gebied.